CZK

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Lhůta

Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

Forma

Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním (předání) vyplněného "Formuláře pro odstoupení od smlouvy", nejlépe společně se zbožím, které vrací. Kupující fyzicky s dodávkou zboží obdrží "Formulář pro odstoupení od smlouvy".
V případě, že kupující již nemá k dispozici "Formulář pro odstoupení od smlouvy", může kupující uvedený formulář získat tak, že kontaktuje zákaznickou linku prodávajícího, a to e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně. Na základě kontaktování zákaznické linky obdrží kupující nový dokument s názvem  "Formulář pro odstoupení od smlouvy" .
Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový "Formulář pro odstoupení od smlouvy" dostupný na internetových stránkách www.wood-online.eu

Vrácení zboží

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží či majetek, které od prodávajícího obdržel, na adresu dodavatele (viz adresa dodavatele uvedená při dodání zboží, nebo na adrese, kterou si kupující písemně dohodne s prodávajícím, nebo po dohodě na adrese prodávajícího: AKC REAL GROUP s.r.o., Vinařického 940/20, 702 00 Ostrava - Přívoz, Česká republika.

Kupující přiloží k vracenému zboží vyplněný dokument s názvem "Formulář pro odstoupení od smlouvy" a zásilku viditelně označí.
V případě, že kupující předá s vyplněným dokumentem s názvem "Formulář pro odstoupení od smlouvy" prodávajícímu, prostřednictvím podacího a výdejního místa vybraným dodavatelem, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající. V opačném případě nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží kupující.
Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté. Kupující je povinen zboží zabezpečit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.
Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím své přepravy, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím jiného přepravce.

Vrácení peněžních prostředků

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu.
Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V Ostravě, dne 1. 3. 2023.