CZK

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího AKC REAL GROUP, s.r.o., IČ: 286 49 893, DIČ: CZ 286 49 893, zapsán: u KS Ostrava, odd. C, vl. 36896, Vinařického 940/20, 702 00 Ostrava - Přívoz (dále jen "prodávající" či "AKC"), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného prostřednictvím AKC.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout AKC potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje AKC ke každému zakoupenému zboží, majetku či služeb doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího AKC poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, AKC v předmětném záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu AKC zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží, majetku, či služby kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

  • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
  • u zánovního zboží, majetku 21 měsíců (zánovním zbožím, či majetkem se rozumí užívané zboží, či majetek, který následně prošel kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
  • u zboží a majetku použitého 12 měsíců (použitým zbožím a majetkem se rozumí takto označené zboží, či majetek, které je použitý bez vady.

U spotřebního zboží (např. dřevní sortiment apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží, či majetku výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží či majetek je v takovém případě předmětně označen.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, či majetku, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží, či majetku, neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží, majetku kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, či majetek při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží, majetek převzal,

  • zboží, či majetek má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo dodavatel popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či majetku a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží, či majetek se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží, či majetek je v odpovídajícím množství, míře nebo velikosti,
  • zboží, či majetek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží, či majetek bylo vadné již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.


Vše další k reklamaci

Naleznete zde, či pište email: reklamace@wood-online.eu .


V Ostravě, dne 1. 3. 2023.