CZK

Mixed forest land up to 10ha / Smíšené lesní pozemky do 10ha

Mixed forest land reservation offer: / Nabídka rezervace Smíšených lesních pozemků:

Product parameters/ Parametry produktu

  • Type of land / Typ pozemku - mixed forest / smíšený les
  • Species composition / Druhová skladba - mixed: Spruce (SM), Oak (DB), Pine (BO), Beech (BK), Larch (MD), Hornbeam (HB), etc. / Smíšená: Smrk (SM), Dub (DB), Borovice (BO), Buk (BK), Modřín (MD), Habr (HB), atd.
  • Age of forest stand / Stáří lesního porostu - most of the forest cover is 80+ years old / většina lesního porostu je ve věku 80+ roků
  • Forest size / Velikost lesa - from 5,1 ha to 10 ha, depending on the size of the Reserve / od 5,1 ha do 10 ha, dle velikosti Rezervace
  • Location of forest / Lokalita lesa - Czech Republic (Europe), cadastral area added as selected / Česká republika (Evropa), katastrální území doplněno dle výběru
  • Description of the Reservation / Popis Rezervace - Reserve to provide for the purchase of Mixed Forest Land, as per individual selection. The forest land is located in the Czech Republic, and the selection of the location or cadastral area is always according to the specification of the Interested Party. The size of the forest land is from 5,1 ha to 10 ha, depending on the size of the Reservation. The forest plots are available and can be individually inspected upon payment of the Reservation Guarantee. The purchase price is always negotiable (or to the highest bidder). If the delivered forest land does not suit the Applicant, the Reservation Guarantee will be refunded to the Applicant's account. For more information on how to make and complete a Reservation, please contact us at akc-prodej@email.cz. / Rezervace na zajištění odkupu Smíšených lesních pozemků, a to dle individuálního výběru. Lesní pozemky se nachází v České republice, přičemž výběr lokality či katastrálního území je vždy dle zadání Zájemce. Rozloha lesních pozemků je o výměře od 5,1 ha do 10 ha, a to dle velikosti Rezervace. Lesní pozemky jsou dostupné a je možné si je po úhradě Rezervační záruky individuálně prohlédnout. Kupní cena je vždy k jednání (příp. nejvyšší nabídce). Pokud dodané lesní pozemky nebudou vyhovovat Zájemci, tak se Rezervační záruka vrací Zájemci na jeho účet. Další info o způsobu a provedení Rezervace získáte na našem emailu akc-prodej@email.cz

Additionalparameters / Doplňkové parametry

  • Ready to ship / Stav - delivered by handing over the land in term KS / dodáno předáním pozemku v termínu KS
  • Legal service / Právní servis - transactions with transfer FREE / úkony s převodem ZDARMA
  • Additional info on the Booking Guarantee / Upozornění k Rezervační záruce - the stated price of the Reservation Guarantee is per 10 ha, while the size (number of ha) of the requested - Reserved forest is determined by the size of the Reservation Guarantee multiplier entered in the cart / uvedená cena Rezervační záruky je za 10 ha, přičemž velikost (počet ha) žádaného - Rezervovaného lesa se určuje podle velikosti zadaného násobku Rezervační záruky do košíku.

280 000,00 Kč